Tämä ohje on työpaikkaohjaajalle.

Lähtötason arviointi

 • Oleellista työelämäjakson onnistumisen kannalta.
 • Työpaikkaohjaaja selvittää keskustelemalla opiskelijan ja opettajan kanssa.
 • Työpaikkaohjaaja selvittää seuraamalla opiskelijan työskentelyä.
 • Luo raamit ohjaussuunnitelmalle.

Osaamisen kehittymisen arviointi

 • Tavoitteena on, että opiskelija tietää mitä hän jo osaa ja mitä vielä pitää oppia tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti.
 • Arviointi on ohjauksesta vastaavan työpaikkaohjaajan tehtävä.
 • Työpaikkaohjaaja arvioi osaamisen kehittymistä suhteessa tavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin.
 • Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle kehittymisestä kannustavaa ja korjaavaa palautetta.
 • Osaamisen kehittymisen arvioinnin pohjalta työpaikkaohjaaja tekee mahdolliset muutokset omaan ohjaukseensa.
 • Osaamisen kehittymisen arviointi ei vaikuta arvosanaan eikä siitä anneta numeroa.
 • Työpaikkaohjaaja arvioi, onko opiskelijalla valmiudet osaamisen osoittamiseen = onko opiskelijalla mahdollisuus tehdä näyttö hyväksytysti.

Osaamisen arviointi

 • Näytössä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikalla.
 • Näyttö suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnonosittain.
 • Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja suunnittelevat näytön yhdessä.
 • Näytössä osaamista arvioidaan vertaamalla opiskelijan osaamista tutkinnon osan tavoitteisiin.
 • Näytön aikana työpaikkaohjaaja kerää tietoa opiskelijan osaamisesta seuraamalla ja havainnoimalla.
 • Havainnot kirjataan ylös. Ne ovat arvioinnin perusteluja.
 • Työpaikkaohjaaja voi näytön aikana esittää opiskelijalle arviointia täydentäviä kysymyksiä.
 • Opiskelijaa voi ohjata näytön aikana -> opiskelijan tulee olla tietoinen ohjauksen vaikutuksesta arviointiin.
 • Arviointikeskustelu käydään mahdollisimman pian näytön jälkeen.
 • Keskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja/t, opettaja ja mahdollisesti työnantaja.
 • Opiskelijalle annetaan mahdollisuus itsearviointiin.
 • Työpaikkaohjaaja ja opettaja tekevät arviointipäätöksen tutkinnonosittain yksimielisesti.

Miksi arvioidaan?

 • Arvioinnilla ohjataan oppimista.
 • Kannustetaan ja tuetaan opiskelijaa.
 • Kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja.
 • Arvioidaan, jotta kaikki osapuolet tietävät missä mennään osaamisen / tavoitteiden suhteen.
 • Työpaikkaohjaaja arvioi sekä osaamisen kehittymistä että osaamista.