Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Luksia on toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Jäsenkuntia ovat Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kampukset ovat Lohjalla, Nummelassa, Espoossa ja Kirkkonummella. Luksia tarjoaa ammatillista koulutusta sekä edistää osaamista. Luksian arvot ovat asiakaskeskeisyys, ammattitaitoisuus ja avoimuus. Strategisia perusvalintoja ovat mm. henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä motivoinnista huolehtiminen, koulutustarjonnan ja pedagogisten ratkaisujen kehittäminen sekä vastuullisen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta.

Luksian strategia

Luksian toiminta-ajatus
Kuntayhtymä tarjoaa ammatillista koulutusta sekä edistää osaamista.

Luksian visio
“Luksia – menestyvä osaamisen ammattilainen”

Arvot

 • Asiakaskeskeisyys:
  Asiakkaitamme ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä yhteistyökumppanit. Osallistumme vastuullisesti asiakkaidemme ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
 • Ammattitaitoisuus:
  Toimintamme on perustehtävässä vaikuttavaa. Sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä osaamisemme kehittämiseen. Toimintamme kehittämiseksi ennakoimme työelämän muutoksia ja kansainvälistymistä.
 • Avoimuus:
  Työskentelemme vuorovaikutteisesti, jaamme osaamistamme ja arvostamme toisiamme. Yhdistämme voimamme sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Strategiset perusvalinnat

 • Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja motivoinnista huolehtiminen
 • Koulutustarjonnan ja pedagogisten ratkaisujen kehittäminen
 • Yhtenäinen Luksia työelämän osaamisen kumppanina ja tukijana
 • Toiminnan järjestäminen taloudellisesti kannattavalla tavalla
 • Tiedolla johtaminen ja laadunhallinnan kehittäminen
 • Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta

Kehittämislinjaukset vuoteen 2025

Asiakasnäkökulma:
Tavoitteena on onnistunut asiakaskokemus.

 • Toteutamme jatkuvaa monikanavaista markkinointia ja vahvistamme markkinoinnillista otetta läpi organisaation.
 • Palvelemme asiakkaita asiantuntevasti helposti saavutettavilla palveluilla.
 • Toimimme vuorovaikutuksessa eri asiakasryhmiemme kanssa.
 • Rakennamme vastavuoroiset kumppanuusmallit työelämän ja sidosryhmien kanssa.
 • Toimimme ajantasaisissa, laadukkaissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Mittareina: palautteet, vetovoima, hakija-/opiskelijamäärä, vaikuttavuus, markkinoinnin toteutus ja kumppanuussopimusten määrä

Prosessinäkökulma:
Tavoitteena ovat selkeät ja vetovoimaiset palvelut ja parhaiden edellytysten luominen koulutustoiminnalle.

 • Kehitämme asiakkaidemme kanssa monipuolista opintotarjontaa osaamistarpeita ennakoiden ja luomme joustavia opintopolkuja elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi.
 • Luomme yhteiset käytänteet opintojen ja tutkintojen henkilökohtaistamiseen ja kehitämme opiskelijoiden henkilökohtaista ohjausta.
 • Kehitämme pedagogista johtamista.
 • Lisäämme digitalisaatiota pedagogiikassa ja palveluissa.
 • Johdamme tiedolla ja kehitämme järjestelmiämme tukemaan sitä.
 • Luomme kestävän kehityksen tavoite- ja toimenpideohjelman.

Mittareina: opiskelijatyövuodet, tehokas koulutusprosessi, vetovoima, palautteet, vaikuttavuus ja digitalisaatio.

Henkilöstönäkökulma:
Tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö.

 • Kehitämme ja tuemme henkilöstön osaamista, osallisuutta ja muutoksessa toimimista.
 • Kehitämme johtamista ja lähiesimiestyötä.
 • Rakennamme asiakaslähtöisen, henkilöstöä kannustavan ja palkitsevan organisaation, jossa selkeät roolit mahdollistavat strategian toteuttamisen arjessa.
 • Luomme henkilöstöstrategian tukemaan tavoitteen toteuttamista.

Mittareina: työhyvinvointimittari, henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi, tavoitteiden saavuttaminen ja osaaminen.

Talousnäkökulma:
Tavoitteena on laadukkaiden toimintojen järjestäminen taloudellisesti kannattavalla tavalla.

 • Lisäämme kustannusten läpinäkyvyyttä ja vahvistamme henkilöstön talousosaamista.
 • Tehostamme tilankäyttöä.
 • Vastaamme jäsenkuntien elinkeinoelämän tarpeeseen taloudellisesti kannattavalla tavalla.
 • Hyödynnämme projektirahoitusta laadukkaan opetustoiminnan kehittämiseen.

Mittareina: vuosikate, valmistuneiden määrä, suoritusrahoitus ja muu rahoitus.

Organisaatio

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm
Talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju
Rehtori Markku Loiskekoski
Vararehtori Eero Hillman

Kuntayhtymän toimielimiä ovat yhtymäkokous, tarkastuslautakunta ja hallitus.

Hallituksen kokoonpano toimikaudella 2021–2025:

Hallituksen puheenjohtaja
Pekka Luoma
pekka.luoma@luksia.fi
puh. 050 336 5658

Hallituksen varapuheenjohtaja
Pekka Räsänen
pekka.rasanen@luksia.fi
puh. 044 565 7733

Varsinainen jäsen                                           Varajäsen

 1. Pekka Luoma, pj, Lohja                        Susanna Synnerberg, Lohja
 2. Ville Saukkola, Vihti                              Heidi Seppälä, Vihti
 3. Paula Salapuro, Karkkila                      Niko Haatainen, Karkkila
 4. Susanne Sjöblom, Lohja                       Kalle Niemi, Hanko
 5. Rafik Neuman, Kirkkonummi                 Liisa Kosonen, Kirkkonummi
 6. Rainer Sarviaho, Siuntio                        Heidi Päivinen, Siuntio
 7. Pekka Räsänen, varapj., Lohja              Pauliina Jalola-Korhosaari, Lohja
 8. Kaddi Talts, Vihti                                    Juha Jakka, Vihti
 9. Merja Nevalainen, Lohja                        Harri Lylylahti, Lohja
 10. Noora Jussila, Vihti                                Vesa Honkavaara, Vihti
 11. Mari Aaltolaine, Lohja                            Jani Méling, Lohja

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2021–2025:

Varsinainen jäsen                                         Varajäsen

 1. Hannu Larinen, pj., Raasepori             Tarja Flood, Raasepori
 2. Ari Pihlström, varapj., Lohja                 Katja Nerkiz, Lohja
 3. Mika Tallgren, Karkkila                         Päivi Hellgren, Karkkila
 4. Johanna Lindgren, Lohja                      Valtteri Skog, Lohja
 5. Janina Kapanen, Hanko                       Heikki Savola, Karkkila

Sidonnaisuusilmoitukset >>

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on ylläpitää tietovarannoistaan sekä asiarekisteristään kuvausta tiedonhallintalain mukaisesti (906/2019 28 §). Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Tämän kuvauksen avulla kerrotaan Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän asiakkaille, miten Luksiassa hallitaan tietoaineistoja, joita syntyy viranomaisen asiankäsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa. Kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita tietopyynnön sisällön yksilöinnissä ja tietopyynnön kohdistamisessa oikealle taholle.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tietopyynnöt

Julkisuuslakiin perustuvat tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tietopyynnön koskiessa julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti suullisesti, sähköpostitse tai kirjeitse.

Julkisuuslain mukaan henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto myös muun kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Luksia voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Julkisuuslakiin perustuvan tietopyynnön yksilöiminen

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytyminen helpottuu. Pyytäessäsi tietoja asiarekisteristä yksilöivinä tietoina voit käyttää esimerkiksi asianumeroa, asiakirjan päivämäärää, päätöspäivämäärää ja vireille panijan sekä päätöksentekijän tietoja.

Kohdistaessasi tietopyynnön tietovarannoissa käsiteltäviin asiakirjoihin, yksilöiviä tietoja voivat olla mm. rekisterin tai palvelun nimi, johon asiakirja sisältyy sekä tiedot siitä minkä tyyppisestä asiakirjasta on kyse (esim. hakemus, päätös, tiedote).

Julkisuuslakiin perustuvan tietopyynnön toimittaminen

Luksian tietopyyntöasioissa sinua palvelee kirjaamo. Voit osoittaa tietopyynnön myös suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle.

Kirjaamon yhteystiedot
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kirjaamo
Toivonkatu 4
08100 LOHJA
kirjaamo@luksia.fi

Asiakirjamaksut

Asiakirjoista perittäviin maksuihin voit tutustua Luksian asiakirjoista ja toimenpiteistä perittäviä maksuja koskevasta säännöstä. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on hinnasto asiakirjoihin kohdistuvista tietopyynnöistä. Hinnoittelu perustuu tiedonhausta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin.

Julkisuuslakiin perustuvaan tietopyyntöön vastaaminen

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos tietopyynnön käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Pyydettyjen tietojen luonteesta, laajuudesta ja muodosta riippuen Luksia voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai paikan päällä nähtäviksi.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaan

Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 15 §:n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä. Valtuusto voi kunnan johtosäännöllä kuitenkin antaa tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu. (23.6.2005/495)

Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.

Henkilötietojen tarkastuspyynnöt

Sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi rekistereistä. Tietosuoja-asetuksen perusteella tehtävistä tietopyynnöistä, kuten omien tietojen tarkastuspyynnöistä on ohjeistettu Tietosuoja-sivulla.

Avoimet rajapinnat

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietosuoja

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisilla että yksityisillä sektoreilla 25.5.2018 alkaen. Sen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisten tunnistetietojen kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetiedon taikka hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä on säädetty asetuksen artiklassa 6. Tällaisia ovat esim. sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, laki, julkisen tehtävän hoitaminen tai rekisterinpitäjän (Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) oikeutettu etu esim. asiakas-, oppilas- tai työsuhde tai henkilön suostumus.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta henkilörekisteristä seloste käsittelytoimista, josta on käytävä ilmi mm. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsittelyn kohteena olevat tietoryhmät ja tiedot henkilötietojen siirroista kolmansiin maihin sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Tiedot on esitettävä tiiviisti, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai artiklan 17 mukaan tietojen poistoa.

Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tiedot on toimitettava kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on myös pääsääntöisesti toimitettava sähköisesti. Tiedot voidaan pyynnöstä antaa myös suullisesti, jos rekisteröidyn henkilöllisyydestä on voitu luotettavalla tavalla varmistua.

Tiedot on annettava ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Omien tietojen tarkastus on pääsääntöisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin periä kohtuullisen maksun toimenpiteistään, mikäli edellisestä samaan rekisteriin kohdistuneesta tarkastuskerrasta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta, jos rekisteröidyn pyyntö voidaan osoittaa kohtuuttomaksi tai ilmeisen perusteettomaksi.

Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastamis- ja korjauspyynnön esittäminen

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja tietojen korjauspyyntö tehdään joko henkilökohtaisesti paikan päällä, allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa postitse tai sähköpostilla. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan tarkastuksen yhteydessä.

Kirjaamosta pyyntö välitetään henkilörekisterin yhteys- ja vastuuhenkilöille.

Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja ei tietoturvasyistä toimiteta sähköpostitse.

Mikäli tarkistuspyyntöön ei suostuta, annetaan siitä perusteltu todistus.

Pyyntöjen toimitusosoite
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kirjaamo
Toivonkatu 4
08100 LOHJA
kirjaamo@luksia.fi

Luksian tietosuojavastaava on Jorma Lappeteläinen.

Rekisteriseloste

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivonkatu 4
08100 LOHJA, puh. 019 36961
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
versio 2.0 (päivitetty 5.5.2022)

1. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö

Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa Visma. Järjestelmään tallennetuista tiedoista (henkilörekisterin omistaja) vastaa kohdassa 2 mainittu omistaja/haltija.

2. Tietojärjestelmän vastuutaho

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

3. Tietojärjestelmän nimi

Visma InSchool multiPrimus -järjestelmä

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Visma multiPrimus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan Luksian opiskelijahallinnolliset toimenpiteet sisältäen myös resurssien suunnittelun ja se ei tarvitse rinnalleen muuta ohjelmistoa tai järjestelmää.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on Visma multiPrimus.

Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma.

5. Rekisterin tietosisältö

Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri, sijaisrekisteri, hakijarekisteri, työpaikkaohjaajien ja -arvioijien rekisteri, työpaikkakouluttajien rekisteri, johtokuntarekisteri sekä koulutustarkastajien rekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten asiakirjojen, tukitoimien, työssäoppimisten, näyttöjen/tutkintotilaisuuksien ja osaamisen tunnustamisen rekistereissä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tärkeimmät lähteet ovat Opintopolku (mm. toisen asteen yhteishaku sekä opiskelija- ja työelämäpalautekyselyt), Työ- ja elinkeinotoimistot, opettajat, opiskelijat ja heidän huoltajansa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaisille, esim. Opetushallitukselle KOSKI- ja eHOKS-rajapintojen kautta. Muut viranomaiset kuten Kansaneläkelaitos ja Tilastokeskus hakevat tarvitsemansa tiedot kyseisten rajapintojen kautta, eivät siis suoraan oppilaitoksesta kysymällä.

Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Joitakin tietoja (esim. tutkinnon suorittaneiden nimet) voidaan myös julkaista esim. oppilaitoksen www-sivuilla tai sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdissä. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Saavutettavuusseloste

Anna palautetta verkkosivujen saavutettavuudesta

Huomasitko jonkin puutteen verkkopalvelumme saavutettavuudessa? Kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Yhteydenotto tällä lomakkeella >>
Pyrimme vastaamaan sinulle kahden viikon kuluessa.

Anna palautetta ensin meille

Parannamme palvelua ja palvelun saavutettavuutta antamasi palautteen perusteella. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan, miten voit ilmoituksen tehdä ja miten asia käsitellään.

Kiitos, että parannat palvelua palautteellasi.

Evästekäytäntö

Suhtaudumme vakavasti yksityisyyden suojaan internetissä.

Yleisesti ottaen voit vierailla luksia.fi -verkkosivuilla paljastamatta henkilöllisyyttäsi tai muita tietoja itsestäsi. Verkkopalvelimemme keräävät ainoastaan sivustomme vierailijoiden verkkosijainnin tiedot, eivät sähköpostiosoitteita. Tiedot kerätään, jotta voidaan mitata vierailujen määrää, sivustolla keskimäärin vietettävää aikaa, siellä tarkasteltuja sivuja yms. Luksia käyttää tietoja verkkosivujensa käytön tutkimiseen sekä sivuston sisällön kehittämiseen.

Joissakin tapauksissa saatamme kuitenkin tarvita tietoja sinusta, kuten nimesi ja osoitteesi. Kun tietoja tarvitaan, ilmoitamme niiden käyttötarkoituksen keräämisen yhteydessä. Yleensä kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytämme vain Luksian sisällä.

Sinulle henkilökohtaisesti suunnitellun tiedon laatimiseen voidaan käyttää evästeitä. Eväste on dataa, jota verkkosivu lähettää selaimeesi ja joka voidaan tallentaa kovalevyllesi. Evästeiden avulla tunnistamme sinut, kun käytät jälleen sivustoamme. Voit asettaa selaimesi ilmoittamaan saapuvista evästeistä. Halutessasi voit myös estää evästeiden käytön, jolloin emme välttämättä tunnista sinua palatessasi sivustollemme.

Toisinaan toteutamme kyselyjä saadaksemme paremman kuvan sivustomme käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Kyselyn yhteydessä kerromme, mihin käytämme sinusta verkossa keräämiämme tietoja.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä muille sivustoille sekä esimerkiksi sosiaalisen median sisältöjä upotettuna. Emme ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai yksityisyyden suojan käytännöistä.

Kokoukset

Luksian toimielinten kokouslistat ovat luettavissa
Dynasty-kokousjärjestelmän kautta >>

Virallinen ilmoitustaulu

Sidonnaisuudet >> 
Viranhaltijapäätökset >>
Julkaisemme viranhaltijapäätökset kuulutukset -sovelluksen kautta.

Uudistamme verkkosivujamme ja haluamme varmistaa niiden saavutettavuuden. Luksian hallintosääntö, perussopimus, talousarvio ja tilinpäätös sekä ruotsinkieliset hallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjat ovat olleet luettavissa pdf-muodossa. Mikäli tarvitset jotain näistä asiakirjoista, ennen kuin saamme ne verkkosivulle saavutettavassa muodossa, voit olla yhteydessä kirjaamoon kirjaamo@luksia.fi.

Ilmoituskanava

Ilmoituskanavassa voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta.

Näin väärinkäytösepäilystä ilmoitetaan

Ilmoitus tehdään eettiseen kanavaan nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Ilmoituksen tulee perustua vain ja ainoistaan tosiasioihin, joiden tueksi on olemassa joko suullista tai kirjallista evidenssiä.

Kuntayhtymä selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioitavaa on, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Asiakaspalautekanavat ovat erikseen

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan, vaan ne annetaan normaalisti verkkosivuilla olevan palautelomakkeen tai karttapohjaisen palautekanavan avulla.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsitellään kuntayhtymään perustetussa moniammatillisessa työryhmässä. Ilmoittajalle toimitetaan aina vastaanottokuittaus ja kaikki ilmoitukset kirjataan järjestelmään.

Ilmoittajalle annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Palaute on direktiivin mukaisesti annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

Lisätiedot/ilmoituskanava >>

Stipendi

Mikäli haluat muistaa opiskelijoita stipendillä, voit tehdä lahjoituksen pankkitilille LUOP FI43 5236 0420 1923 74.

Laita viestiksi ehdotus koulutusalasta/tutkinnosta ja kuvaus stipendinsaajan ominaisuuksista. Luksian henkilökunta päättää parhaiten kuvaukseen sopivan opiskelijan valitsemaltasi koulutusalalta.

Opiskelijoitamme valmistuu joustavasti pitkin lukuvuotta, joten myös stipendejä voi lahjoittaa milloin vain. Valmistujaisjuhlat on vuosittain joulu- sekä toukokuussa. Kaikki stipendilahjoituksen tehneet mainitaan valmistujaisjuhlassa.

Ajankohtaista

Luksiaan valitut opiskelijat

Luksiaan valitut opiskelijat

Luksiaan valittiin vuoden 2024 yhteishaussa 649 uutta opiskelijaa. Onnea kaikille uusille opiskelijoille! Muista ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.6.2024. Tässä vielä hyödyllisiä linkkejä, joihin sinun kannattaa tutustua: Tervetuloa luksialaiseksi >>...

Välivuosiopinnot

Välivuosiopinnot

Välivuosiopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää itseään. Välivuosiopinnoista voi olla hyötyä niin työelämässä kuin jatko-opinnoissa. Jos jäit ilman koulutuspaikkaa niin sinun kannattaa harkita välivuosiopintoja. Haluat varmasti edistää omaa osaamistasi sekä...

Opintoalakohtaiset aikataulut

Opintoalakohtaiset aikataulut

Opintoalakohtaiset aikataulut 5.8.2024 | Yhteishaun kautta paikan saaneet opiskelijat Lohjan kampus Toivonkatu 4, klo 8.30 (päärakennus, kokoontuminen pääovien läheisyydessä ulkona) Elintarvikealan pt (leipuri-kondiittori) Hius- ja kauneudenhoitoalan pt (kosmetologi,...

Muutos asuntolatoiminnassa

Muutos asuntolatoiminnassa

Lohjan kampuksen Asuntola Toivossa tapahtuu muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2024. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien rahoitusleikkausten vuoksi asuntolatoimintaa sekä palveluita joudutaan supistamaan: asuntolan asukaspaikkoja on jatkossa 42 asuntolan...

Kiinnostaisiko aamutreenit?

Kiinnostaisiko aamutreenit?

Meillä Luksiassa alkaa syksyllä aktiivisesti urheileville opiskelijoille suunnattu aamuharjoittelu. Harjoituksen sisältö on omaa lajia tukevaa oheisharjoittelua, joka soveltuu kaikille lajista riippumatta, esimerkiksi kehonhuoltoa ja liikkuvuutta. Valmennuksen...

Luksiasta valmistuneet

Luksiasta valmistuneet

Opintonsa on saanut päätökseen kaikkiaan 643 opiskelijaa 16.12.2023-31.5.2024 välisenä aikana. Perustutkinnon suorittaneita uusia ammattilaisia on 482 henkilöä Ammattitutkinnon suoritti 146 henkilöä Erikoisammattitutkinnon suoritti 15 henkilöä Lämpimät onnittelut...