Sairauspoissaolot

Sairastapauksissa tai väistämättömän poissaolon sattuessa opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolosta välittömästi niille opettajille, joiden opetukseen opiskelijan tulisi osallistua tai työpaikalle työpaikkaohjaajalle. Alaikäisen opiskelijan kohdalla ilmoitus poissaolosta tarvitaan opiskelijan huoltajalta.

Jos poissaolot jatkuvat yli kolme päivää, opiskelijan tulee ottaa yhteys oman kotikunnan tai opiskelupaikkakunnan terveysasemaan. Koululääkäri ja oppilaitoksen terveydenhoitaja eivät kirjoita opiskelijalle sairauslomatodistuksia. Opettajalla on oikeus pyytää lääkärintodistus tarvittaessa lyhyemmästäkin poissaoloista.

Sovitut poissaolot

Opiskelijan tulee keskustella tiedossa olevista tulevista poissaoloistaan tutkinnonohjaajansa kanssa sekä toimia alla olevien ohjeiden mukaisesti. Poissaoloon on oltava perusteltu syy. Lähtökohtaisesti lomamatkat tehdään oppilaitoksen loma-aikoina. Ylimääräiset lomat muuttavat aina opiskelusuunnitelmaa ja voivat pidentää opiskeluaikaa.

Enintään kaksi viikkoa kestävä poissaolo

Opiskelija keskustelee tutkinnonohjaajan kanssa tiedossa olevasta mahdollisesta poissaolostaan vähintään kaksi viikkoa ennen poissaolon ajankohtaa. Oppivelvollisen opiskelijan huoltajan on vahvistettava asia tutkinnonohjaajalle Wilma-viestillä.

Tutkinnonohjaaja keskustelee opiskelijan sekä oppivelvollisen huoltajan kanssa kyseisen poissaolon vaikutuksista HOKSiin eli opiskelusuunnitelmaan. Huomioitavaa on, että kyseisenä aikana annettua opetusta ei ole aina mahdollista tarjota uudelleen, jolloin opiskelijan tulee hankkia kyseinen osaaminen muulla tavalla. Opiskelija sopii opettajien kanssa mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista sekä antaa niistä selvityksen tutkinnonohjaajalleen.

Mikäli tutkinnonohjaaja antaa luvan enintään kaksi viikkoa kestävälle poissaololle, ilmoittaa tutkinnonohjaaja asiasta niille opettajille, joiden opetuksesta opiskelija on poissa.

Yli kaksi viikkoa kestävä poissaolo

Yli kaksi viikkoa kestävään poissaoloon opiskelijan tulee hakea opintojen keskeyttämistä ja se voidaan myöntää vain erittäin perustelluista syistä.

Täysi-ikäinen opiskelija voi hakea opintojen väliaikaista keskeyttämistä näillä perusteilla:

 • Terveydelliset syyt
  (lääkärintodistus)
 • Raskaus- tai vanhempainvapaa
  (päätös myönnetystä raskaus- ja/tai vanhempainrahasta)
 • Varusmies-, siviili- tai vapaaehtoisen asepalvelus
  (palvelukseenastumismääräys)
 • Elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy
  (vapaamuotoinen kirjallinen selvitys)

Täysi-ikäinen opiskelija tekee keskeyttämishakemuksen Wilmassa. Hakemus on Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset (Keskeytyshakemus).

Opiskelija toimittaa hakemuksen perusteluna olevat liitteet (suluissa olevat liitteet, jotka mainittu yllä) tutkinnonohjaajansa nähtäväksi. Liitteitä ei saa liittää Wilmaan tietoturvasyistä.

Tutkinnonohjaaja puoltaa tai ei puolla hakemusta, minkä jälkeen hakemus siirtyy koulutuspäällikölle. Koulutuspäällikkö tekee asiasta päätöksen, joka toimitetaan opiskelijalle.

Oppivelvollinen opiskelija voi hakea oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaista keskeyttämistä näillä perusteilla:

 • Oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi
  (lääkärintodistus)
 • Raskaus- tai vanhempainrahan saamisen ajaksi
  (päätös myönnetystä raskaus- ja vanhempainrahasta)
 • Vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla
  (selvitys, missä koulutuksessa ja millä ajalla oppivelvollinen aikoo toteuttaa oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaa toimintaa ulkomailla oleskelun aikana)
 • Oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi
  (vapaamuotoinen kirjallinen selvitys)

Oppivelvollisen opiskelijan huoltaja tekee hakemuksen oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä Wilmassa. Hakemus on Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset (Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi).

Huoltaja toimittaa hakemuksen perusteluna olevat liitteet (suluissa olevat liitteet, jotka mainittu yllä) opintotoimistoon suljetussa kirjekuoressa. Kirjekuoreen huoltaja kirjoittaa opiskelijan koulutuspäällikön nimen. Liitteitä ei saa liittää Wilmaan tietoturvasyistä.

Koulutuspäällikkö käsittelee hakemuksen ja tekee rehtorille ehdotuksen päätöksestä. Rehtori tekee päätöksen, joka toimitetaan opiskelijalle ja huoltajalle.

Luvattomat poissaolot ja toistuvat myöhästymiset vaikeuttavat opinnoissa etenemistä.