Autoala

 • Tunnen kestävän kehityksen periaatteet ja toimin niiden mukaisesti
 • Tunnistan jätteet ja lajittelen ne asianmukaisesti
 • Tiedän ajoneuvojen huollon merkityksen ympäristölle
 • Osaan valita käytettävät materiaalit ja nesteet ympäristöystävällisesti
 • Toteutan kestävän kehityksen periaatteitataloudellisesti kestävällä tavalla
 • Noudatan työturvallisuutta ja käytän henkilösuojaimia
 • Osaan toimia hätätilanteissa oikein

Hius- ja kauneusala

 • Suunnittelen ja toteutan palvelun asiakaslähtöisesti ja asetun asiakkaan asemaan
 • Kerään asiakaspalautetta ja kehitän työskentelyäni sen pohjalta
 • Käytän ekologisia ja eettisiä ammattituotteita taloudellisesti ja turvallisesti vettä säästäen
 • Perehdyn kosmetiikkaa koskevaa lainsäädäntöön, ja otan sen huomioon työskennellessäni
 • Kerään ja lajittelen jätteet
 • Huolehdin työhyvinvoinnista, suorittamalla työkykypassin
 • Korostan työelämälähtöisyyttä opiskelun kaikissa vaiheissa
 • Toimin eettisesti ja omaan hyvät käytöstavat
 • Huolehdin työvälineiden kunnosta, puhdistuksesta ja huollosta
 • Pukeudun asianmukaisesti ja käytän tarvittavia suojavälineitä
 • Huolehdin vastuullisuuslupauksesta myös valmistuttuani

Kiinteistöala

 • Käytän koneita ja laitteita oikein ja huollan niitä asianmukaisesti
 • Toimin energiatehokkaasti teknisessä kiinteistönhuollossa
 • Kierrätän ja lajittelen jätteet asianmukaisesti
 • Toimin ergonomisesti ja noudatan työturvallisuusohjeita
 • Tehostan materiaalien hallintaa sekä taloudellisuutta työssäni
 • Huolehdin omasta sekä muiden työhyvinvoinnista
 • Toimin tasa-arvoisesti ja eettisesti ja huomioin muut toiminnassa
 • Teen yhteistyötä alan yritysten kanssa
 • Pidän alan asiantuntemusta yllä ja sitoudun kehittämään ammattitaitoani

Kone- ja tuotantotekniikka-ala

 • Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioin tuotteen elinkaaren, laadun ja kestävyyden
 • Pidän huolta, että työskentelen laadukkaasti
 • Käytän energiaa ja materiaaleja taloudellisesti ja lajittelen ja kierrätän syntyvät jätteet
 • Käytän koneita ja laitteita käyttöohjeiden mukaan turvallisesti ja ympäristön huomioiden
 • Huomioin työturvallisuussäännökset ja käytän koneiden turvalaitteita ja henkilökohtaisia suojaimia
 • Ilmoitan työturvallisuuspoikkeamat niistä vastaavalle henkilölle tai pyrin poistamaan ongelmat oman osaamisen rajoissa
 • Edistän yhteisöllisyyttä työyhteisössä ja toimin tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen
 • Pyydän palautetta työstäni/työskentelystäni ja kehitän sen avulla ammattitaitoani

Liiketoiminta-ala

 • Ymmärrän vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet sekä arjessa, että työelämässä
 • Ymmärrän tasa-arvon periaatteet ja kannan vastuuni työyhteisön hyvinvoinnista ja toimivuudesta
 • Ymmärrän asioiden sekä tavaroiden arvon ja mahdollistan omalla toiminnallani tavaroiden uusiokäytön
 • Ymmärrän vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyödyntämismahdollisuudet liiketoiminnassa
 • Ymmärrän erilaisten verkostojen merkityksen arjessa sekä työelämässä

Logistiikka-ala

 • Sitoudun välttämään kaluston turhaa joutokäyntiä ja huolehdin ajoneuvojen tarvitsemasta esilämmityksestä aina, kun mahdollista ja lämpötila on +5 astetta tai alle
 • Edistän kaikin tavoin kaluston siisteyttä, toimintakuntoa ja käytettävyyttä lakien, asetusten sekä muiden toimialalla annettujen määräysten mukaisesti
 • Huomioin kaikessa toiminnassani kaluston ja tilojen huolellisesta, turvallisesta sekä taloudellisesta käyttämisestä
 • Vältän haitallista, vaarallista tai turhaa ajoneuvo- ja työkonekaluston käsittelyä ja niille ylimääräistä kulutusta aiheuttavia työtapoja
 • Minimoin materiaalien, työvälineiden ja polttonesteiden kulutusta ja edistän digitaalista tiedonvälitystä
 • Tehostan energiankäyttöä ja edistän siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön logistiikka-alan prosesseissa
 • Olen kaikessa toiminnassani liikenteessä ja logistiikan toimialojen työympäristöissä vastuullinen sekä esimerkillinen toimija
 • Rohkaisen monimuotoisuuteen ja tasa-arvoa edistäviin toimintamalleihin työ- ja oppimisympäristöissäni
 • Olen sitoutunut hyvään työkäyttäytymiseen, työilmapiirin kehittämiseen sekä yleisen siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseen yhteisten tilojen ja työvälineiden osalta. Tuen kaikin mahdollisin tavoin työyhteisöni muita jäseniä tehtävissään
 • Lupaan tunnistaa, kierrättää ja hyöty käyttää kaikki mahdolliset jätejakeet sekä vähentää jätteiden tuottamista ja valita vähemmän jätteitä tuottavia työtapoja, tekniikoita sekä tuotteita
 • Seuraan jatkuvasti ja päivitän tavoitteitani vastaamaan kestävän kehityksen ja vihreän toimintamallin muuttuvia tarpeita ja odotuksia
 • Edistän logistiikka-alalla innovatiivisia ratkaisuja ja uusia teknologioita kestävän kehityksen saavuttamiseksi

Maanrakennusala

 • Lajittelen ja kierrätän materiaaleja ja työvälineitä
 • Käytän ja huollan koneita niin, että niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä
 • Huomioin taloudellisen ajon ja polttoaineen säästön työskennellessä
 • Kunnioitan toisia enkä kiusaa ketään
 • Hyvän käytöksen merkitystä painotetaan
 • Tiedän työturvallisuusohjeet ja toimin niiden mukaan

Matkailuala

 • Kiinnitän huomiota energian ja raaka-aineiden taloudelliseen käyttöön
 • Osaan neuvoa ja tarjota asiakkaille monipuolisesti ekologisia tapoja matkailla
 • Noudatan kiertotalouden periaatteita ja minimoin hiilijalanjälkeä
 • Teen yhteistyötä ja verkostoidun muiden paikallisten toimijoiden kanssa
 • Vaalin aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä kaikessa työssäni
 • Kunnioitan muita kulttuureja ja suvaitsen moninaisuutta
 • Noudatan työssäni tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta
 • Huolehdin osaltani työympäristön työturvallisuudesta, lakeja ja määräyksiä noudattaen
 • Edistän yhteisöllisyyttä työympäristössäni ja toimin tasa-arvoisesti, toisia kunnioittaen

Media-ala

 • Jatkuva oppiminen: Lupaan jatkaa oppimista ja kehittymistä alalla, pysyä ajan tasalla uusista trendeistä, teknologioista ja käytänteistä
 • Vastuullinen sisällöntuotanto: Lupaan tuottaa sisältöä, joka on paitsi laadukasta ja viihdyttävää, myös vastuullista ja eettisesti kestävää
 • Monimuotoisuuden edistäminen: Lupaan edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta sisällössäni, antaa äänen erilaisille näkökulmille ja vähemmistöille
 • Yhteiskunnallisen keskustelun tukeminen: Lupaan käyttää mediaa vaikuttamisen välineenä yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin osallistumiseksi ja keskustelun edistämiseksi
 • Itseilmaisun ja luovuuden vaaliminen: Lupaan antaa tilaa omalle luovuudelleni ja ilmaista itseäni vapaasti luovan alan työssäni
 • Eettisten ohjeiden noudattaminen: Lupaan toimia eettisten ohjeiden ja ammattistandardien mukaisesti sekä kantaa vastuuni sisällön vaikutuksista
 • Yhteistyö ja verkostoituminen: Lupaan rakentaa suhteita ja verkostoja alalla, tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa ja oppia heiltä
 • Positiivinen vaikuttaminen: Lupaan käyttää mediaa positiivisena voimana, levittää hyvää sanomaa ja tukea yhteiskunnallisia parannuksia
 • Oman ammatillisen kasvun tukeminen: Lupaan ottaa vastuun omasta ammatillisesta kasvustani, asettaa tavoitteita ja tehdä tarvittavat askeleet niiden saavuttamiseksi
 • Nauttia matkasta: Lupaan nauttia matkasta media-alalla, oppia virheistäni, juhlia onnistumisiani ja jatkaa intohimoisesti työtäni median parissa

Tieto- ja viestintätekniikka-ala

 • Osaan toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin soveltuvat, kestävät palvelut
 • Tuotan ammatissani vihreää koodia
 • Edistän yhteisöllisyyttä työyhteisössä ja toimin tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen
 • Käytän energiatehokkaita ja tarkoituksenmukaisia laitteita
 • Opastan asiakkaita järjestelmien energiatehokkaaseen käyttöön ja hallintaan
 • Seuraan alani kehitystä ja tulevaisuuden ratkaisuja
 • Huolehdin työympäristöstä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 • Pyydän palautetta työstäni/työskentelystäni ja kehitän sen avulla ammattitaitoani
 • Teen eettisesti kestäviä valintoja ammatissani

Prosessiala

 • Otan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kestävyyden, laadun ja tuotteen elinkaaren
 • Asiakasajattelussa painotamme hyvän laadun merkitystä
 • Valitsen kestävän materiaalin ja valmistan tuotteita käyttöön vain tarvittavan määrän
 • Käytän koneita ja laitteita oikein sekä tarkkailen niiden käyttökuntoa
 • Huolehdin käytössäni olevista työvälineistä ja materiaaleista sekä työympäristöstä
 • Käytän energiaa ja materiaaleja taloudellisesti ja lajittelen huolellisesti syntyvät jätteet
 • Edistän yhteisöllisyyttä työyhteisössä ja toimin tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen
 • Huolehdin työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 • Pyydän palautetta työstäni/työskentelystäni ja kehitän sen avulla ammattiaitoani

Puhtauspalveluala

 • Otan työn suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon välineiden ja laitteiden kestävyyden ja elinkaaren
 • Pidän huolta siitä, että työskentelyni jälki on laadukasta
 • Tunnen pintamateriaalit ja osaan puhdistaa ja hoitaa niitä oikein – käyttöikä mahdollisimman pitkä
 • Käytän koneita ja laitteita oikein ja tarpeen mukaan sekä tarkkailen niiden käyttökuntoa
 • Huolehdin käytössäni olevista työvälineistä ja materiaaleista ja huollan niitä käytön jälkeen
 • Käytän energiaa ja materiaaleja taloudellisesti ja lajittelen jätteet oikein
 • Edistän yhteisöllisyyttä työyhteisössä ja toimin tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen
 • Huolehdin työympäristöstä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 • Pyydän palautetta työstäni/työskentelystäni ja kehitän sen avulla ammattitaitoani

Rakennusala

 • Lajittelen jätteet asianmukaisesti ja kierrätän materiaaleja aina, kun se on mahdollista
 • Käytän materiaaleja säästävästi ja oikein. Osaan laskea menekit ja tilaukset oikein
 • Käytän koneita ja laitteita oikein sekä huollan niitä tarvittaessa asianmukaisesti
 • Työskentelen ja toimin piirustusten ja suunnitelmien mukaisesti
 • Toimin tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta kunnioittaen ja huomioin muut toiminnassa
 • Pidän huolta omasta ja muiden työhyvinvoinnista ja ylläpidän hyvää työilmapiiriä
 • Seuraan aktiivisesti alan kehitystä

Ravintola- ja elintarvikeala

 • Käsittelen raaka-aineita hävikkiä välttäen
 • Lajittelen ja kierrätän syntyvän jätteen oikeaoppisesti
 • Käytän koneita ja laitteita taloudellisesti ja turvallisesti
 • Noudatan kiertotalouden periaatteita ja minimoin hiilijalanjälkeä
 • Edistän yhteisöllisyyttä työympäristössäni ja toimin tasa-arvoisesti toisia kunnioittaen

Sosiaali- ja terveysala

 • Ylläpidän ammattitaitoani
 • Huolehdin työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 • Valitsen oikeanlaiset työtavat ja edistän toimintakulttuuria huomioiden eettiset periaatteet
 • Ohjaan ja osallistan asiakasta ympäristövastuulliseen toimintaan
 • Valitsen tarkoituksenmukaiset ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavat puhdistusaineet, materiaalit ja välineet sekä ohjaan niiden käyttöä
 • Havainnoin tilojen, laitteiden, koneiden ja välineiden käyttökuntoa sekä ilmoitan huoltotarpeesta
 • Lajittelen jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti
 • Hallitsen turvallisen lääkehoidon sekä lääkkeiden käsittelyn jätteenä
 • Osaan hyödyntää luontoympäristöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • Edistän yhteisöllisyyttä ja toimin tasa-arvoisesti sekä myötätuntoisesti toisia kohtaan sosiaalisesti kestävällä tavalla
 • Tutustun erilaisiin kulttuureihin avoimesti, kiinnostuneesti ja suvaitsevasti
 • Kohtaan erilaiset asiakkaat arvostavasti ja luon myönteisen vuorovaikutustilanteen

Sähkö- ja automaatioala

 • Otan työni suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kestävyyden, laadun ja turvallisuuden
 • Valitsen kestävän materiaalin ja otan käyttööni vain tarvittavan määrän asennustarvikkeita
 • Käytän koneita ja laitteita oikein sekä tarkkailen niiden käyttökuntoa
 • Huolehdin käytössäni olevista työvälineistä ja materiaaleista sekä työympäristöstä
 • Käytän energiaa ja materiaaleja taloudellisesti ja lajittelen syntyvät jätteet
 • Edistän yhteisöllisyyttä työyhteisössä ja toimin tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen
 • Huolehdin työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 • Pyydän palautetta työstäni/työskentelystäni ja kehitän sen avulla ammattitaitoani
 • Tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö muiden opintoalojen kanssa
 • Välitön ja luottamuksellinen yhteistyö koulutus- ja oppisopimustyöpaikkojen kanssa

Taideteollisuusala

 • Otan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kestävyyden, laadun ja tuotteen elinkaaren
 • Pidän huolta siitä, että työskentelyni on laadukasta
 • Valitsen kestävän materiaalin ja valmistan tuotteita käyttöön vain tarvittavan määrän
 • Käytän koneita ja laitteita oikein sekä tarkkailen niiden käyttökuntoa
 • Huolehdin käytössäni olevista työvälineistä ja materiaaleista sekä työympäristöstä
 • Käytän energiaa ja materiaaleja taloudellisesti ja lajittelen syntyvät jätteet
 • Edistän yhteisöllisyyttä työyhteisössä ja toimin tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen
 • Huolehdin työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 • Pyydän palautetta työstäni/työskentelystäni ja kehitän sen avulla ammattitaitoani

Talotekniikka-ala

 • Kierrätän kaiken kierrätettävissä olevan
 • Hävitän jätteet asianmukaisesti
 • Toimin taloudellisesti
 • Toimin ergonomisesti
 • Tehostan materiaalien hallintaa
 • Käytän työvälineitä asianmukaisesti ja turvallisesti
 • Huolehdin työturvallisuudesta
 • Huolehdin omasta ja muiden työhyvinvoinnista
 • Toimin tasa-arvoisesti ja eettisesti
 • Huomioin muut toiminnassa
 • Pyydän palautetta työstäni/työskentelystäni ja kehitän sen avulla ammattitaitoani

Turvallisuusala

 • Ymmärrän syvällisesti ihmisoikeudet ja osaan soveltaa niitä työssäni
 • Ymmärrän syvällisesti vartiointitoiminnassa ja järjestyksenvalvontatoiminnassa noudatettavat periaatteet ja osaan soveltaa niitä työssäni
 • Osaan kohdata työssäni erilaisia ihmisiä ammattimaisesti
 • Ymmärrän eettisen päätöksenteon merkityksen turvallisuusalan työtehtävissä
 • Osaan toimia erilaisissa hätä- ja poikkeustilanteissa
 • Osaan huomioida elämäntapojen merkityksen oman toimintakykyni kannalta

Tutustu koulutuksiin >>