Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajia lasten kanssa leikkimässä.

Haluatko työskennellä ihmisten parissa edistäen heidän hyvinvointiaan? Haluatko työskennellä päiväkodissa, kouluissa tai vaikka lastensuojelussa? Sinun kannatta opiskella kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiseksi.

Keskeisiä tehtäviä ja vastuita kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittaneelle voivat olla:

 • ohjaus ja neuvonta
 • oppimisen tukeminen
 • kasvatustyö
 • ryhmien ohjaus
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 • hyvinvoinnin edistäminen
 • toiminnan suunnittelu ja arviointi

Jos olet empaattinen ja ihmisläheinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky toimia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, on tämä tutkinto juuri sinulle.

Kun olet suorittanut tutkinnon

Ammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Osaat:

 • toimia kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössä
 • edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta
 • toimia moniammatillisessa yhteistyössä
 • noudattaa työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja
 • hyödyntää työssäsi erilaisia malleja ja menetelmiä
 • tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukea yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista
 • tunnistaa, ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamis- ja häirintätilanteisiin
 • ohjata sekä yksilöä että ryhmiä
 • huolehtia toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

 • osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoitaja

 • toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Romanityön osaamisalan suorittanut

 • osaa kohdata työssään romaniasiakkaita ja muista kulttuureista tulevia henkilöitä. Hän tiedostaa eri ammattiryhmien tiedon tarpeen romanikulttuurista ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja toimii moniammatillisessa yhteistyössä.

Kasvatuksen osaamisalan suorittanut

 • kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut

 • hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia:

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.
 • Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.
 • Romanityön osaamisalan suorittanut voi työskennellä erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä sekä erilaisissa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä hankkeissa.
 • Kasvatuksen tai ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Muodollinen kelpoisuus on edellytys esimerkiksi joissakin perusopetuksen tehtävissä toimimiselle. Kelpoisuuksista säädetään laissa tai asetuksella. Lisäksi työelämässä työnantaja päättää virka- tai tehtävänimikkeestä, joka saattaa olla eri kuin suoritetun tutkinnon tai osaamisalan nimike.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Tiesitkö, että

Luksian koulutuksiin voit hakeutua jo tänään, sillä suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>