Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Luksia kello

Kehittämisprojektit

Projektit, joita Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä hallinnoi tai osallistuu, edistävät ammatillisen koulutuksen kehittämistä, toiminta-alueen kehittymistä ja/tai alueen elinkeinoelämässä toimivien henkilöiden osaamista.

OPVA haltuun – Framåt med SSS 1/2022-12/2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Koulutuksen tavoitteena on OPVA-opintojenjärjestämisen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Hankkeen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Toimijat
Hanketta hallinnoi Turun kaupunki ja mukana on 63 koulutuksenjärjestäjää.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Lisätiedot
hankevastaava
Marianne Seppä
puh. 044 399 2342
marianne.seppa@luksia.fi

Lue lisää hankkeesta

Liikkuva Opiskelu -hanke

Liikkuva opiskelu toiminnan tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä. Liikkumista on kaikki fyysinen aktiivisuus. Opiskelukyvyn edistämisellä tarkoitetaan oppimisen, opintojen sujumisen ja hyvinvoinnin parantamista kehollisin, toiminnallisin ja liikunnallisin keinoin.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen ammattiopiskelijoiden jokapäiväiseen arkeen ja tämän toiminnan juurruttaminen osaksi kaikkien alojen arkea.
 2. Yhteisöllisyyden kasvattaminen koronapandemian jälkeen lisäämällä yhteistyötä ammattialojen välillä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 3. Vähän liikkuvien opiskelijoiden aktivoiminen
 4. Liikunnan polku, 9 osp valinnaiset opinnot (lähi- ja verkko-opetus)

Keskeistä
Toiminnan integroituminen oppilaitoksen strategiaan ja opiskeluyhteisön arkeen, vähemmän liikkuvien opiskelijoiden huomiointi, laaja-alainen kehittäminen ja yhteistyö

Hankkeelle myönnetty avustus
25000e (OKM), Luksian omarahoitusosuus: 25000e.

Hankkeen työntekijät
Raija Muittari (projektivastaava), Olli Lehtonen ja Anssi Glan

Hankkeen toteutustapa

TYÖPAJAT: Järjestetään liikunnan ja hyvinvoinnin työpajoja kaikilla Luksian perustutkintoaloilla. Työpajoissa esitellään liikuntatarjontaa, pohditaan kunkin alan mahdollisuuksia liikunnan lisäämiseksi, taukojen ym. aikana sekä kerrotaan Luksian tarjoamista liikuntamahdollisuuksista sekä kysellään toiveita liikuntavälineistä

TOIMINTAYMPÄRISTÖ: Ulkokuntosalien valmistelutyöt sekä käyttöönoton tukeminen, taukotilojen mm. pelipöytien käyttöön kannustaminen, välituntien aktivoiminen ja välineistä huolehtiminen

YHTEISÖLLISYYS: Liikuntatapahtumien järjestäminen molemmilla kampuksilla

OPINNOT: Valinnaisen liikuntatarjonnan kehittäminen ja lisääminen opintotarjontaan (lähi- ja verkko-opinnot), uutena Kuntosalikurssi ja tavoitteellisen liikkumisen verkkokurssi

Tulokset

Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan mm. Nykytilan arviointi- kyselyllä, joka tehtiin ennen hankkeen alkamista ja tehdään uudelleen hankkeen päätyttyä.

Luksian strategia

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja motivoinnista huolehtiminen on osa Luksian strategiaa.

Lisätiedot
projektivastaava
Raija Muittari
puh. 044 369 6630
raija.muittari@luksia.fi

liikkuva opiskelu

Sosiaalisesti kestävä amis -verkostohanke 1.1.2023-30.4.2025

Lisätiedot
hankevastaava
Katja Loikkanen
puh. 044 078 1447
katja.loikkanen@luksia.fi 

Lue lisää hankkeesta

OPH rahoittaa2

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021-2027. Suomessa Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista vastaa Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona.

Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Opiskelijoille ohjelmaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden hankkia oman alan työkokemusta ulkomailta.

Opettajat ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat voivat Erasmus+ -ohjelmassa kehittää asiantuntijuutta ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Luksia saa tukea ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen Erasmus+ ohjelmasta. Opetushallitus on akkreditoinut Luksian opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden laadukkuuden ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjalla (Erasmus+ VET Mobility Charter). Akkreditoidut organisaatiot voivat hakea Erasmus+ liikkuvuusrahoitusta kevennetyllä hakumenettelyllä.

2015 08 Erasmus+ VET webbanner transparentblue4Lue lisää hankkeesta

Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Erasmus+ on suurin ja tärkein aikuiskoulutuksen kansainvälisen yhteistyön ohjelma. Kaikki tuettavat toiminnot edistävät aikuiskoulutuksen hyvien käytäntöjen vaihtoa ja verkostoitumista eri maiden kesken.

Luksia koordinoi strategista aikuiskoulutuksen kumppanuushanketta "FLIP-IDEAL - Flipped Learning in Adult Education" (2018-2020).

Erasmus logoLue lisää hankkeesta

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisen ja kehittämisen -hanke kehitetään ja toteutetaan ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Hankkeen työntekijä yhteisökoordinaattori toimii yhteistyössä hyvinvointialueen opiskeluhuollon yhteisöllisen työn sekä alueellisesti kunnissa toimivien tahojen kanssa luomalla toimintatapoja ja rakenteita yhteistyölle. Hankkeessa aktivoidaan henkilökuntaa ja sidosryhmiä osallistumaan Luksian yhteisölliseen toimintaan.

Tavoitteet

 1. Edistää opiskelijoiden ja koko henkilökunnan sosiaalista hyvinvointia, vuorovaikutusta, motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun ja työhön ennaltaehkäisevän yhteisöllisen työn keinoin.
 2. Lisätä oppimisympäristön viihtyvyyttä ja monipuolisuutta.
 3. Kehittää yhteisöllisen opiskelijahuoltotyön rakenteita, jotta se on tasa-arvoisempaa ja tasalaatuisempaa kaikilla Luksian kampuksilla, ottaen huomioon kampusten erilaisuus.
 4. Luoda yhteisöllisen opiskelijahuoltotyön toimintamalli.
 5. Vahvistaa ja selkeyttää yhteistyötä hyvinvointialueen, kampusten sijaintikuntien, toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja Luksian yhteisöllisen opiskelijahuollon kanssa.

Toimenpiteet

 • Yhteistyö Luksian johdon sekä hallituksen kanssa.
 • Yhteisöllisen työn rakenteiden jalkauttaminen henkilökunnalle sekä olemassa olevan yhteisöllisen työn näkyväksi saattaminen ja vahvistaminen
 • Yhteisöllinen tila, joka mahdollistaa ryhmät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, erilaisen opetus tilan, opiskelijoille merkityksellisten yhteistyökumppanien kohtaamispaikan sekä sidosryhmille mahdollisuuden tarjota palvelujaan.
 • Opiskeluhuoltosuunnitelman uudistaminen. Suunnitelman konkretisoiminen ja jalkauttaminen kampuksille erilaisuus huomioiden.
 • Hyvinvointialueen työryhmiin osallistuminen.
 • Hyvinvointialueen osallistuminen Luksian opiskelijahuollon ohjausryhmään.
 • Yhteistyön rakentaminen kuntien ja muiden oppilaitosten kanssa.

 Tavoitellut tulokset

 • Opiskelijoiden keskeytykset ja eroamiset vähentyneet. Koettu hyvinvointi on noussut.
 • Yksinäisyyden ja ostrakismin kokemukset vähenevät.
 • Yhteisöllinen tila on alueiden yhteistyökumppanien käytössä.
 • Opiskelijat hyödyntävät tilaa.
 • Opiskeluhuoltosuunnitelmassa on selkeästi määritelty yhteisöllisen opiskeluhuollon rakenne, joka määrittää yhteisöllistä työtä kaikilla kampuksilla.
 • Opiskeluhuollonsuunnitelman pohjalta kampukset rakentavat omanlaisensa toimintatavan yhteisölliselle työlle, jota ohjaa yhteinen vuosikello.
 • Luksia osallistuu alueellisen opiskeluhuollonsuunnitelman laatimiseen sekä ottaa opiskeluhuollonsuunnitelmassa huomioon kuntien hyvinvointisuunnitelmat
  • Luksia yhteisöllinen työ muodostuu yhteistyöstä mm. sijaintikuntien nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa. Luksia mahdollistaa esim. tilaratkaisuilla sidosryhmien tuottaman yhteisöllisen työn.

Toimija
Luksia

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot
yhteisökoordinaattori
Mirja Heinäkenkä
puh: 044 369 6692
mirja.heinakenka@luksia.fi

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke

Luksia osallistuu Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän valtakunnalliseen hankkeeseen 60 muun oppilaitoksen kanssa vuosina 2022–2023. 

Luksiassa kaikilla opintoaloilla on järjestetty kestävän kehityksen työpaja, jossa opetushenkilöstö pohti ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen ilmenemistä kyseisellä alalla. Yhdessä sovittiin kunkin alan kestävän kehityksen sisältö, toimintatavat ja miten ne toteutetaan opetuksessa. Opiskelijalle asia näkyy osaamislupauksena eli mitä hän osaa ja millaiset työelämätaidot hänellä on valmistuessaan. Palautetta haetaan työpaikoilta opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana.

VASKI-hankkeen lopputuloksista kootaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Lisätiedot
hankevastaava
Tellervo Hiirikoski
puh: 044 3696 374
tellervo.hiirikoski@luksia.fi

Lue lisää hankkeesta

vaski

KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen 1.1.2022-31.12.2023

Hankkeessa toteutetaan Opetus-​ ja kulttuuriministeriön Oikeus osata -​ohjelman tavoitteita kehittää ammatillisen koulutuksen tasa-​arvoa ja laatua. Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona ja aktiivisesti sidosryhmiä osallistaen.

Kokonaisarkkitehtuuria tarkastellaan eri näkökulmista, joista keskeisimpiä ovat organisaation toiminnalliset rakenteet (toiminta-​arkkitehtuuri), organisaation käyttämät tiedot ja näiden rakenteet ja suhteet (tietoarkkitehtuuri), tietoja käsittelevät sovellukset ja sovelluskokonaisuudet (tietojärjestelmäarkkitehtuuri) sekä organisaation teknologinen infrastruktuuri ja keskeiset teknologiavalinnat (teknologia-​arkkitehtuuri).

Luksia on mukana erityisesti organisaation toiminta-arkkitehtuuria kuvaavassa työpaketissa. Toiminta-arkkitehtuuri tarkastelee ammatillisen koulutuksen toimintaa oppijakeskeisesti palvelujen, prosessien, prosessien välisten vuorovaikutusten sekä toimijoiden ja roolien näkökulmasta.

Toimijat
Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja hanketta toteuttaa yhteistyökumppaneina 29 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot
hankevastaava
Anu Luosujärvi
puh. 050 406 4910
anu.luosujarvi@luksia.fi

Lue lisää hankkeesta

VAKAASTI työelämään - Pätevöidy varhaiskasvatuksen osaajaksi

Hankkeen tavoitteena on vastata Länsi –Uudenmaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ja tulevaisuuden työelämän tarpeiseen koulutetuista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Tavoitteena on kouluttaa työelämälähtöisellä mallilla varhaiskasvatuksessa jo työsuhteessa olevia henkilöitä, jotka työskentelevät alalla ilman pätevyyttä tai alalle hakeutuvia henkilöitä.

Tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa työelämän kanssahakevaa toimintaa, uudenlaisia koulutuspolkuja ja uraohjausta.

Toiminnan tuloksena syntyy oppilaitoksen ja työelämän kanssa pilotoitu hakevan toiminnan malli sekä työelämäpainotteinen koulutusmalli.

Toimijat
Luksia

Rahoittaja
Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot
hankevastaava
Marianne Lappalainen
puh. 044 335 6359
marianne.lappalainen@luksia.fi

Tieto-johtamisen kehittäminen 1.1.2022-30.4.2024

Hankkeen tavoitteet

 • Parantaa koulutuksen järjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)
 • Parantaa koulutuksen järjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena
 • Parantaa koulutuksen järjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena.
 • Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksen järjestäjien organisaatioissa eri tasolla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella.

Hankekokonaisuus on jaettu viiteen työpakettiin, joihin osallistutaan eri rooleissa

Luksian työpaketit, kehittäjä-rooli:

 •      Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
 •      Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta
 •      Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä

Luksian työpaketit, osallistujan rooli:

 •      HOKS:n laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen
 •      Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

Toimijat

Hanke on valtakunnallinen verkostohanke, jonka pääkoordinaattorina toimii Omnia. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 75 koulutuksen järjestäjää.

Rahoittaja

OKM- Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Lisätiedot 
hankevastaava
Tarja Leppänen
puh. 044 369 6654
tarja.leppanen@luksia.fi

Lue lisää hankkeesta