Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
katse tulevaisuuteen 3

Sanastoa

A

Aikuiskoulutustuki

on työssä olevan aikuisen tukijärjestelmä. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.

AMK

Ammattikorkeakouluopinnot - lisätietoa valinnasta/pisteytysmallista Opintopolku.fi Lisätietoja ammattikorkeakouluvalinnoista

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus jakautuu ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon sekä erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Siitä on ammatillisia tutkinnon osia 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp. Koulutus kestää 1-3 vuotta riippuen opiskelijalle laaditusta henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS). Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Ammattitutkinto

osoitetaan alan ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito. Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Ammattitutkintostipendi

on Koulutusrahaston myöntämä stipendi aikuisille ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.

E

Erikoisammattitutkinto

Tutkinto, jonka suorittaminen vaatii vielä ammattitutkintoakin syvempää erikoisosaamista jollakin ammatin erikoisalueella. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

ePerusteet

Ammatillisen tutkinnon perusteet, joiden mukaan osaamisen tavoitteet määritellään ja kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Osaamista ja sen kertymistä arvioidaan HOKSiin kirjattujen tavoitteiden mukaan.

Erityinen tuki

Opiskelijalla on mahdollisuus saada opintojen suorittamiseen erityistä tukea mm. oppimisvaikeuksiin, lukihäiriöön.Tarvittavat tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti ja ne kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.

Etäopiskelulla

tarkoitetaan opiskelumuotoa, jossa opiskelija tekee etätehtäviä itsenäisesti yksin tai ryhmässä. Etäopiskelussa käytetään yleensä hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa ja tehtävät voidaan suorittaa esimerkiksi kotona tai työpaikalla. Verkko-opiskelu on etäopiskelua.

H

HOKS

HOKS on lyhenne sanoista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. HOKS tehdään ePerusteiden (valtakunnalliset tutkintojen perusteet) ja opiskelijan valintojen perusteella, ja sitä tarkennetaan opintojen edetessä. HOKS:ssa määritellään mm. opiskelijan suuntautuminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen painotukset, henkilökohtaiset valinnat ja mahdolliset osaamisen tunnustamiset.

I

Itsearviointi

on oman ammatillisen osaamisen, kehittämistarpeiden ja onnistumisten erittelyä ja arviointia realistisesti ja perustellusti.

Itseohjautuva oppiminen

kuvaa prosessia, jossa opiskelijalla itsellään on vastuu omasta oppimisestaan. Hän on motivoitunut oppimaan ja määrittelee omat opiskeluvalmiutensa, koulutustarpeensa ja -tavoitteensa sekä arvioi oppimisensa tuloksia. Itseohjautuva opiskelija on oma-aloitteinen, joustava ja valmis kehittämään oppimistaitojaan.

J
Jatkuva haku

Jatkuva haku mahdollistaa hakeutumisen ammatillisiin opintoihin pitkin vuotta. Katso Luksian koulutuskalenteri

K

Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnoissa voi suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa, ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoimintaan valmentautumisen avulla opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa korkealle asetetut tavoitteet. Kilpailutoimintaa on kansallisella tasolla (Taitaja-kisat), Eurooppa-tasolla (EuroSkills) ja maailmanmestaruustasolla (WorldSkills).

Koulutyöpäivät

Vuosikalenterista näkyvät lukuvuoden kaikki tärkeät päivämäärät, kuten koulupäivät ja lomat.

Kuraattori

Kuraattorit tukevat opiskelijan oppimista ja hyvinvointia yhteistyössä opiskelijan, huoltajan, opettajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa.

L

Lukio-opinnot

Voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokursseja esim. verkko-opintoina tai iltaopiskeluna.

Lukujärjestys

Kts. Työjärjestys löytyy Wilmasta.

Lukusuunnitelma

Opetussuunnitelman pohjalta tehty tutkintokohtainen suunnitelma, jossa esitetään opintokokonaisuudet ja opintojaksot sekä niiden laajuudet ja sijoittuminen opiskeluvuosille.

Lukuvuosi

Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen.

N

NY-yritys

NY-yritys tarjoaa oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta.

Näyttö

Näyttö on ammatillisissa perustutkinnoissa käytettävä ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä osaamisen osoittamistapa.  Näytöt suoritetaan yleensä työpaikoilla aidoissa työtilanteissa. Näyttö arvioidaan asteikolla 1-5 ja arvioijina toimivat opettaja sekä työpaikan edustaja, yhdessä tai erikseen.

O

Office365

Office365 sisältää sähköpostin, pikaviestimen (chat), video- ja audioneuvottelut (Skype), MS Office -toimintasovellukset sekä verkkotallennuksen. Palvelu on käytössäsi mistä tahansa, joko selaimella tai mobiililaitteella.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajat ohjaavat alanvaihdossa.

Opintososiaaliset edut

Päätoimisena opiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, joiden tarkoituksena on turvata opiskelun aikainen toimeentulo.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteesta näkyvät opettajien arvioimat opinnot. Opintosuoritusotteen voi tulostaa omasta Wilmasta. Virallisen tulosteen saa opintotoimistosta.

Opintotarjotin

Opintotarjottimella Wilmassa ovat kaikki valittavissa olevat opinnot.

Opintotoimisto

Opintotoimistot palvelevat moninaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi koulumatka- ja opintotukiasioissa.

Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijatoiminta tukee ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia, tuottaa mielekästä ja hauskaa tekemistä, sekä opettaa uusia taitoja. Kehittämistoiminnan painopisteenä ovat mm. opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet ja palautejärjestelmä, opiskelijatapahtumat sekä tutor- ja opiskelijakuntatoiminta.

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja pääsääntöisesti opiskelijalle maksuttomia.

Osaamispiste eli OSP

Opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).

P

Psykologi

Psykologi tarjoaa opiskelijoille tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja mielenterveysongelmissa.

S

Sähköposti

Opiskelijoiden sähköposti on osa Office365-palvelua. Sähköpostiin kirjaudutaan käyttäjänimellä ja salasanalla.

T

Tutkinnon osa

Tutkinnon perusteiden määrittelemät ja nimeämät työelämän toimintakokonaisuudet, joista tutkinto muodostuu ja joiden suorittaminen on tutkintotodistuksen saamiseen ehdoton edellytys. Keskeinen sisältö ja arviointiohjeet ovat Opetushallituksen vahvistamassa tutkinnon perusteissa ePerusteissa. (Opintopolku - ePerusteet)

Tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkintonimikkeet, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen opiskelija saa suoritettuaan tutkintoon kuuluvat osaamispisteet ja näytöt.

Tutortoiminta

Tutortoiminta on vertaistukea jolla edistetään opiskelijoiden yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitokseen ja sen toimintaan. Tutorit esittelevät oppilaitosta ja sen toimintaa esimerkiksi avoimien ovien aikana ja erilaisissa messutapahtumissa.

Työjärjestys

Viikoittain, jaksoittain vaihtuva ryhmä-, opiskelija-, opettaja- ja työtilakohtainen suunnitelma (lukujärjestys) Wilmassa.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa hänelle nimetty työpaikkaohjaaja yhdessä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaajan (opettaja) kanssa. Hän vastaa työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttämisestä, työn tekemisen ohjaamisesta sekä palautteen antamisesta.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla oppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Koulutusta varten solmitaan joko koulutussopimus tai palkallinen, määräaikaiseen työsuhteeseen perustuva oppisopimus. 

V

Valma-koulutus

Valma-koulutus on tutkintoon johtamatonta ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta, jonka tavoitteena on tutustua ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin, erilaisiin ammatteihin ja työpaikkoihin sekä parantaa opiskeluvalmiuksia.

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana.

W

Wilma

Wilma on sovellus, jonka kautta huoltajat pääsevät seuraamaan alaikäisen opiskelijan opintojen etenemistä. Wilman kautta voi seurata omaa HOKS:ia ja ilmoittautua toteutuksille.

Y

Yhteishaku

Yhteishaku on valtakunnallinen hakujärjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti joko toisen asteen koulutukseen tai korkeakoulutukseen. Toisen asteen yhteishaussa haetaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Yleinen jatko-opintokelpoisuus
Perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluun mille tahansa alalle.

YTOT

Ytot ovat perustutkinnoissa yhteisiä tutkinnon osia . Näitä ovat esimerkiksi kielet ja matematiikka jne.