Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Sanastoa

A

Aikuiskoulutustuki

on työssä olevan aikuisen tukijärjestelmä. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.

AMK

Lisätietoa korkeakouluhakuihin Opintopolku.fi Lisätietoja www.ammattikorkeakouluun.fi

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus jakautuu ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon sekä erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Siitä on ammatillisia tutkinnon osia 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp. Koulutus kestää 1-3 vuotta riippuen opiskelijalle laaditusta henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS). Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Ammattitutkinto

osoitetaan alan ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito. Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Ammattitutkintostipendi

on Koulutusrahaston myöntämä stipendi aikuisille ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.

E

Erikoisammattitutkinto

Tutkinto, jonka suorittaminen vaatii vielä ammattitutkintoakin syvempää erikoisosaamista jollakin ammatin erikoisalueella. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

ePerusteet

Ammatillisen tutkinnon perusteet, joiden mukaan osaamisen tavoitteet määritellään ja kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Osaamista ja sen kertymistä arvioidaan HOKSiin kirjattujen tavoitteiden mukaan.
ePerusteet ovat ammatillisen tutkinnon suorittamista koskeva Opetushallituksen vahvistama määräys. Tutkinnon perusteessa määritellään tutkinnon osaamis-ja ammattitaitovaatimukset sekä osaamisen arviointikriteerit arvosanoineen. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan perusteiden määrittelemän tutkinnon muodostumisen ja sen valintoja koskevien ohjeiden mukaisesti (HOKS).

Erityinen tuki

Opiskelijalla on mahdollisuus saada opintojen suorittamiseen erityistä tukea mm. oppimisvaikeuksiin, lukihäiriöön.Tarvittavat tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti ja ne kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.

Etäopiskelu

Etäopiskelu on aikaan ja paikkaan sitomaton itsenäinen opiskelumuoto. Opiskelu on itsenäistä ja siihen liittyvät tehtävät suoritetaan itsenäisesti tai ryhmässä. Etäopiskelussa käytetään yleensä hyväksi tieto-ja viestintätekniikkaa (verkko-opinnot).

H

HOKS

HOKS on lyhenne sanoista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. HOKS tehdään ePerusteiden (valtakunnalliset tutkintojen perusteet) ja opiskelijan valintojen perusteella, ja sitä tarkennetaan opintojen edetessä. HOKS:ssa määritellään mm. opiskelijan suuntautuminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen painotukset, henkilökohtaiset valinnat ja mahdolliset osaamisen tunnustamiset.

I

Itsearviointi

Itsearvioinnissa opiskelija arvioi omaa opiskeluaan, kehittymistään ja osaamistaan HOKSin mukaisten tavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella.

Itseohjautuva oppiminen

kuvaa prosessia, jossa opiskelijalla itsellään on vastuu omasta oppimisestaan. Hän on motivoitunut oppimaan ja määrittelee omat opiskeluvalmiutensa, koulutustarpeensa ja -tavoitteensa sekä arvioi oppimisensa tuloksia. Itseohjautuva opiskelija on oma-aloitteinen, joustava ja valmis kehittämään oppimistaitojaan.

J
Jatkuva haku

Luksian tarjoamiin ammatillisiin ja muihin koulutuksiin voi hakeutua koko kalenterivuoden aikana. Koulutuskalenterissa ovat nähtävillä koulutuksien tiedot ja sen kautta voi jättää hakemuksen koulutuksiin. Jos sopivaa koulutusta ei ole tarjolla, koulutuskalenterin kautta voi jättää avoimen hakemuksen. Katso Luksian koulutuskalenteri

K

Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnoissa voi suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa, ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoimintaan valmentautumisen avulla opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa korkealle asetetut tavoitteet. Kilpailutoimintaa on kansallisella tasolla (Taitaja-kisat), Eurooppa-tasolla (EuroSkills) ja maailmanmestaruustasolla (WorldSkills).

Koulutyöpäivät

Vuosikalenterista näkyvät lukuvuoden kaikki tärkeät päivämäärät, kuten koulupäivät ja lomat.

Kuraattori

Kuraattori tekee oppilaitoksessa sosiaalityötä. Kuraattorilta saa apua henkilökohtaisissa opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Katso kohta Ohjausta, tukea ja turvaa.

L

Lukio-opinnot

Voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokursseja esim. verkko-opintoina tai iltaopiskeluna.

Lukujärjestys

Kts. Työjärjestys löytyy Wilmasta.

Lukusuunnitelma

Opetussuunnitelman pohjalta tehty tutkintokohtainen suunnitelma, jossa esitetään opintokokonaisuudet ja opintojaksot sekä niiden laajuudet ja sijoittuminen opiskeluvuosille.

N

Näyttö

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näytössä. Näyttö annetaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa, poikkeustapauksissa oppilaitoksessa. Näyttö arvioidaan asteikolla 1-5, ja arvioijina toimivat opettaja sekä työpaikan edustaja, yhdessä tai erikseen.

O

Office365

Office365 sisältää sähköpostin, pikaviestimen (chat), video- ja audioneuvottelut (Skype), MS Office -toimintasovellukset sekä verkkotallennuksen. Palvelu on käytössäsi mistä tahansa, joko selaimella tai mobiililaitteella.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajat tukevat tutkinnonohjaajia opiskelijan tutkinnon suorittamisen ohjaamisessa sekä ohjaavat opiskelijoita henkilökohtaisesti. Kts. Ohjausta, tukea ja turvaa.

Opintososiaaliset edut

Päätoimisena opiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, joiden tarkoituksena on turvata opiskelun aikainen toimeentulo.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteesta näkyvät opiskelijan valitsemat opinnot sekä niiden arvioinnit. Opintosuoritusotteen voi tulostaa omasta Wilmasta. Oppilaitoksen leimalla varustetun virallisen tulosteen saa opintotoimistosta.

Opintotarjotin

Opintotarjottimella Wilmassa ovat kaikki valittavissa olevat opinnot.

Opintotoimisto

Opintotoimistot palvelevat moninaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi koulumatka- ja opintotukiasioissa.

Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan ja päätöksen tekoon, tarjota vertaistukea toisille opiskelijoille sekä toimia yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin puolesta. Opiskelijakuntatoiminnan voi valita yhteisten tutkinnon osien valinnaiseksi opinnoksi. Luksian opiskelijakuntakoordinaattori sekä kampuksien yhteysopettajat tukevat opiskelijakuntatoimintaa.

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja pääsääntöisesti opiskelijalle maksuttomia.

Osaamispiste eli OSP

Opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).

P

Psykologi

Psykologi tarjoaa opiskelijoille tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja mielenterveysongelmissa.

S

Sähköposti

Opiskelijoiden sähköposti on osa Office365-palvelua. Sähköpostiin kirjaudutaan käyttäjänimellä ja salasanalla.

T

Tutkinnon osa

Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito- ja osaamistavoitteiden muodostama kokonaisuus, joka on nimetty ja jolle on määritelty arviointikriteerit sekä laajuus osaamispisteinä. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien tutkinnonosista. Keskeinen sisältö ja arviointiohjeet ovat Opetushallituksen vahvistamassa tutkinnon perusteissa, jotka on nähtävillä sähköisessä muodossa palvelussa ePerusteet (Opintopolku - ePerusteet).

Tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkintonimikkeet, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen opiskelija saa suoritettuaan tutkintoon kuuluvat osaamispisteet ja näytöt.

Tutortoiminta

Tutortoiminta on vertaistukea jolla edistetään opiskelijoiden yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitokseen ja sen toimintaan. Tutorit esittelevät oppilaitosta ja sen toimintaa esimerkiksi avoimien ovien aikana ja erilaisissa messutapahtumissa.

Työjärjestys

Viikoittain, jaksoittain vaihtuva ryhmä-, opiskelija-, opettaja- ja työtilakohtainen suunnitelma (lukujärjestys) Wilmassa.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa hänelle nimetty työpaikkaohjaaja yhdessä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaajan (opettaja) kanssa. Hän vastaa työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttämisestä, työn tekemisen ohjaamisesta sekä palautteen antamisesta.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla oppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Koulutusta varten solmitaan joko koulutussopimus tai palkallinen, määräaikaiseen työsuhteeseen perustuva oppisopimus. 

V

Valma-koulutus

Valma-koulutus on tutkintoon johtamatonta ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta, jonka tavoitteena on tutustua ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin, erilaisiin ammatteihin ja työpaikkoihin sekä parantaa opiskeluvalmiuksia.

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana.

W

Wilma

Wilma on sovellus, jonka kautta huoltajat pääsevät seuraamaan alaikäisen opiskelijan opintojen etenemistä. Wilman kautta voi seurata omaa HOKS:ia ja ilmoittautua toteutuksille.

Y

Yhteishaku

Yhteishaku on valtakunnallinen hakujärjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti joko toisen asteen koulutukseen tai korkeakoulutukseen. Toisen asteen yhteishaussa haetaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Yleinen jatko-opintokelpoisuus
Perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluun mille tahansa alalle.

YTOt

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy 35 osp yleissivistäviä opintoja kuten kieliopintoja, matematiikka sekä työelämätaitoja. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ovat pakollisia (26 osp) tai valinnaisia (9 osp).

Näitä tutkinnon osia voi Luksiassa opiskella pajoissa, jotka on merkitty työjärjestykseen tai niin sovittaessa verkossa.