Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Luksia opiskelijaintra

Ohjausta, tukea ja turvaa - opiskelijan hyvinvointi- ja tukipalvelut

Opiskelija on itse ensisijaisesti vastuussa opiskelunsa suunnittelusta ja onnistumisesta! Aktiivinen opiskelija saa eniten hyötyä opiskelusta.

Opiskelua tukevat henkilöt

Tutkinnonohjaaja vastaa uusien opiskelijoiden perehdytyksestä ja on opiskelijan tukena opintojen aikana ja seuraa niiden etenemistä. Tutkinnonohjaaja toimii linkkinä kotiin, opinto-ohjaajaan, kuraattoriin ja erityisestä tuesta vastaaviin opettajiin.

Tutkinnonohjaaja on opintoalan asiantuntija, ja häneltä opiskelija ja huoltaja saavat asiantuntevimman tiedon meneillään olevista ja tulevista opinnoista sekä opiskelijan opintojen tilanteesta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS. Tutkinnonohjaaja on opiskelijan HOKS-ohjaaja. Hänen kanssaan opiskelija suunnittelee opintojaan sekä keskustelee niiden etenemisestä aina tarpeen vaatiessa.

Tutkinnonohjaaja kirjaa HOKS-keskusteluissa opiskelijan kanssa tehdyt suunnitelmat opiskelijan HOKS:iin Wilmaan, josta ne ovat opiskelijan itsensä (ja hänen huoltajansa luettavissa). Lisäksi tutkinnonohjaajalta saa mm. lukusuunnitelman, vuosisuunnitelman, opintosuoritusotteen ja tietoa ajankohtaisista asioista.

Opettaja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen ja kasvatukseen erilaisissa oppimisympäristöissä (koulussa, oppimisalustalla ja työpaikalla). Hän antaa ohjaavaa arviointia ja arvioi opintojen edistymistä. Oppimisympäristön opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja huoltajaan, jos opinnoissa ilmenee huolenaiheita esim. poissaoloja. Opettaja kertoo opintojen tavoitteet, sisällön ja arviointiperusteet sekä niiden liittymisen opintojen kokonaisuuteen. Opettajan kanssa voi keskustella myös osaamisen tunnustamisen mahdollisuudesta hänen opettamansa tutkinnon osan osalta.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaaja toimii Luksian yhteyshenkilönä yritykseen päin. Hän kertoo opiskelijan velvollisuuksista työpaikalla ja osallistuu arviointiin.

Työpaikkaohjaaja on työnantajan nimeämä henkilö, joka ohjaa ja arvioi opiskelijoiden työssäoppimista työpaikalla. Hän on ammattinsa kokenut taitaja, joka toimii yhteistyössä työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa.

Erityinen tuki

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisen tuen järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne suunnitellaan opiskelijan tarpeista lähtien. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen niin ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä tukea saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Mikäli opiskelija on vain tilapäisesti tuen tai ohjauksen tarpeessa, ei tätä toimintaa katsota erityiseksi tueksi.

Erityisen tuen tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja tasa-arvoiset elämisen mahdollisuudet kaikille nuorille ja aikuisille. Oppimisen tukemisessa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä ja kokonaiskuntoutuksellista otetta. Kokonaiskuntoutuksellisella otteella tarkoitetaan opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista opintojen aikana.

Toimipisteen erityisestä tuesta vastaava opettaja suunnittelee ja kirjaa erityisen tuen sisällön yhdessä opiskelijan kanssa. Alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltaja on mukana tukitoimien suunnittelussa.

YTO-pajojen tuki

Ammatillinen ohjaaja on mukana opettajan työparina Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kampusten YTO-pajoissa ohjaamassa ja tukemassa opiskelijoita opinnoissa sekä on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan ja huoltajiin, jos opiskelijalle kertyy poissaoloja.

Ammatillinen ohjaaja suunnittelee yhdessä opiskelijan, tutkinnonohjaajan ja opettajan kanssa ratkaisuja kesken jääneiden yhteisten opintojen loppuunsaattamiseksi.

Erityisopettaja tukee YTO-pajoissa Lohjalla ja Vihdissä vuoroin eri kampuksilla opiskelijoita, joilla on erityisen tuen suunnitelma. Erityisopettaja suunnittelee yhdessä YTO-opettajien, ammatillisten ohjaajien, tutkinnonohjaajien ja erityisopetuksesta vastaavien opettajien kanssa YTO-pajoissa tarvittavan erityisen tuen opiskelijoille.

Tukipalvelut

Opinto-ohjaaja opastaa urasuunnittelussa kuten jatko-opintojen suunnittelussa ja niihin hakemisessa, kaksoistutkinnon suorittamisessa, alanvaihdossa sekä oppilaitoksen vaihdossa. Lisäksi opinto-ohjaaja osallistuu aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. 

Opintotoimistoissa palvellaan opiskeluun liittyvissä asioissa kuten koulumatka- ja opintotukiasioissa. Opintotoimistoista saa myös erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset, opiskelukortit, opintosuoritusotteen ja yleistä tietoa oppilaitoksen toiminnasta. Opintotoimistoja on Nummentiellä, Lohjalla, Toivonkadulla, Lohjalla, Ojakkalantiellä, Nummelassa ja Itsehallintotiellä Espoossa

Kuraattorin puoleen voit kääntyä henkilökohtaisissa opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ihmissuhde-, mielenterveys- ja päihdeongelmat. Tyypillinen kuraattorin tehtävä on opiskelua vaikeuttavien ja epäsäännöllisen koulunkäynnin syiden selvittely. Kuraattori ohjaa myös opintososiaalisissa asioissa. Näitä ovat esimerkiksi opintotuki ja asuntoasiat. Kuraattori tekee yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja sen lisäksi huoltajien sekä tarvittaessa ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Opiskelija voi tulla oppilaitoksen psykologin vastaanotolle keskustelemaan mm. oppimisvaikeuksiin, mielenterveyteen, masennukseen, paniikki- tai ahdistusoireisiin, jaksamiseen, motivaatioon, oppimisvaikeuksiin, päihteiden käyttöön tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa (koskee vain perustutkintoa päätoimisesti opiskelevia). Terveydenhoitajalta saa tietoa myös muista terveyspalveluista kuten ravitsemus-, raskaudenehkäisy-, mielenterveys- ja päihdepalveluista. Opiskelijat saavat kutsun terveystapaamiseen ja lääkärintarkastukseen. Terveydenhoitaja vastaa tapaturmien ensiavusta ja kirjoittaa tarvittaessa poissaoloselvityksen sairauden tai muun syyn takia.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajien kautta.

Opiskelijoilla on oikeus käyttää opiskelupaikkakunnan suun terveydenhuollon palveluita. On suositeltavaa, että suun terveystarkastus tehtäisiin kerran opiskelujen aikana. Hammashoitokäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneillä.

Rehtorit ja koulutuspäälliköt

Luksian koulutus jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat ammatillinen koulutus ja koulutuksen tuki ja kehittäminen. Koulutuksen tulosaluetta johtaa rehtori, jonka alaisuudessa toimii koulutuksen tuesta ja kehittämisestä vastaava vararehtori.

Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat kaikki opintoalat ja niiden operatiivisesta johtamisesta vastaavat koulutuspäälliköt. Koulutuksen tukeen ja kehittämiseen kuuluu työelämä- ja yrityspalvelut, hakeutumis- ja ohjauspalvelut, koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen, kansainvälisyys, projektikoordinointi ja opiskelijahuolto.

Rehtori tekee opiskelijoita koskevia päätöksiä. Hänen puoleensa voi kääntyä asioissa, joita muut tahot eivät ole voineet selvittää. Rehtorilla ja vararehtorilla on myös kampuskohtainen vastuu: rehtorin toimipiste on Lohjalla ja vararehtorin Nummelassa. Vararehtori vastaa Luksian pedagogiikan kehittämisestä.