Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
katse tulevaisuuteen 10

Ohjausta, tukea ja turvaa - opiskelijan hyvinvointi- ja tukipalvelut

Opiskelija on itse ensisijaisesti vastuussa opiskelunsa suunnittelusta ja onnistumisesta! Aktiivinen opiskelija saa eniten hyötyä opiskelusta.

Opiskelua tukevat henkilöt

Tutkinnonohjaaja vastaa uusien opiskelijoiden perehdytyksestä ja on opiskelijan tukena opintojen aikana ja seuraa niiden etenemistä. Tutkinnonohjaaja toimii linkkinä kotiin, opinto-ohjaajaan, kuraattoriin ja erityisestä tuesta vastaaviin opettajiin.

Tutkinnonohjaaja on opintoalan asiantuntija, ja häneltä opiskelija ja huoltaja saavat asiantuntevimman tiedon meneillään olevista ja tulevista opinnoista sekä opiskelijan opintojen tilanteesta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS. Tutkinnonohjaaja on opiskelijan HOKS-ohjaaja. Hänen kanssaan opiskelija suunnittelee opintojaan sekä keskustelee niiden etenemisestä aina tarpeen vaatiessa.

Tutkinnonohjaaja kirjaa HOKS-keskusteluissa opiskelijan kanssa tehdyt suunnitelmat opiskelijan HOKS:iin Wilmaan, josta ne ovat opiskelijan itsensä (ja hänen huoltajansa luettavissa). Lisäksi tutkinnonohjaajalta saa mm. lukusuunnitelman, vuosisuunnitelman, opintosuoritusotteen ja tietoa ajankohtaisista asioista.

Opettaja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen ja kasvatukseen erilaisissa oppimisympäristöissä (koulussa, oppimisalustalla ja työpaikalla). Hän antaa ohjaavaa arviointia ja arvioi opintojen edistymistä. Oppimisympäristön opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja huoltajaan, jos opinnoissa ilmenee huolenaiheita esim. poissaoloja. Opettaja kertoo opintojen tavoitteet, sisällön ja arviointiperusteet sekä niiden liittymisen opintojen kokonaisuuteen. Opettajan kanssa voi keskustella myös osaamisen tunnustamisen mahdollisuudesta hänen opettamansa tutkinnon osan osalta.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaaja toimii Luksian yhteyshenkilönä yritykseen päin. Hän kertoo opiskelijan velvollisuuksista työpaikalla ja osallistuu arviointiin.

Työpaikkaohjaaja on työnantajan nimeämä henkilö, joka ohjaa ja arvioi opiskelijoiden työssäoppimista työpaikalla. Hän on ammattinsa kokenut taitaja, joka toimii yhteistyössä työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa.

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Erityinen tuki perustuu opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin. Erityinen tuki on pedagogista tukea ja toteutuu monipuolisina opetus- ja opiskelujärjestelyinä. Erityisen tuen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saamansa tuen turvin saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen osaamisen. 

Tutkinnonohjaaja keskustelee opiskelijan (ja mahdollisesti huoltajien) kanssa tarvittavista tukitoimista ja sovitut tukitoimet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Kampuskohtainen erityisopetuksesta vastaava opettaja (ERVA) laatii erityisen tuen suunnitelmat HOKSiin opiskelijan kanssa.

YTO-pajojen tuki

Ammatillinen ohjaaja on mukana opettajan työparina Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kampusten YTO-pajoissa ohjaamassa ja tukemassa opiskelijoita opinnoissa sekä on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan ja huoltajiin, jos opiskelijalle kertyy poissaoloja.
Ammatillinen ohjaaja suunnittelee yhdessä opiskelijan, tutkinnonohjaajan ja opettajan kanssa ratkaisuja kesken jääneiden yhteisten opintojen loppuunsaattamiseksi.

Erityisopettaja tukee YTO-pajoissa Lohjalla ja Vihdissä vuoroin eri kampuksilla opiskelijoita, joilla on erityisen tuen suunnitelma. Erityisopettaja suunnittelee yhdessä YTO-opettajien, ammatillisten ohjaajien, tutkinnonohjaajien ja erityisopetuksesta vastaavien opettajien kanssa YTO-pajoissa tarvittavan erityisen tuen opiskelijoille.

Ohjausta, tukea ja turvaa – opiskelijahuollosta

Lohjan ja Nummelan kampuksilla on opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaaja osallistuu aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Opinto-ohjaaja ohjaa alanvaihdoissa.  Lisäksi opinto-ohjaaja opastaa urasuunnittelussa sekä kertoo lukio-opinnoista ja ammattikorkeakoulun väyläopinnoista osana ammatillisia opintoja. Opinto-ohjaajalta voi varata henkilökohtaisia ohjausaikoja.

Opintotoimistoissa palvellaan opiskeluun liittyvissä asioissa kuten koulumatka- ja opintotukiasioissa. Opintotoimistoista saa myös erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset, opiskelukortit, opintosuoritusotteen ja yleistä tietoa oppilaitoksen toiminnasta. Opintotoimistoja on Nummentiellä, Lohjalla, Toivonkadulla, Lohjalla, Ojakkalantiellä, Nummelassa ja Itsehallintotiellä Espoossa

Kuraattorin puoleen voit kääntyä henkilökohtaisissa opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ihmissuhde-, mielenterveys- ja päihdeongelmat. Tyypillinen kuraattorin tehtävä on opiskelua vaikeuttavien ja epäsäännöllisen koulunkäynnin syiden selvittely. Kuraattori ohjaa myös opintososiaalisissa asioissa. Näitä ovat esimerkiksi opintotuki ja asuntoasiat. Kuraattori tekee yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja sen lisäksi huoltajien sekä tarvittaessa ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Opiskelija voi tulla oppilaitoksen psykologin vastaanotolle keskustelemaan mm. oppimisvaikeuksiin, mielenterveyteen, masennukseen, paniikki- tai ahdistusoireisiin, jaksamiseen, motivaatioon, oppimisvaikeuksiin, päihteiden käyttöön tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa (koskee vain perustutkintoa päätoimisesti opiskelevia). Terveydenhoitajalta saa tietoa myös muista terveyspalveluista kuten ravitsemus-, raskaudenehkäisy-, mielenterveys- ja päihdepalveluista. Opiskelijat saavat kutsun terveystapaamiseen ja lääkärintarkastukseen. Terveydenhoitaja vastaa tapaturmien ensiavusta ja kirjoittaa tarvittaessa poissaoloselvityksen sairauden tai muun syyn takia.
Opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajien kautta.

Opiskelijoilla on oikeus käyttää opiskelupaikkakunnan suun terveydenhuollon palveluita. On suositeltavaa, että suun terveystarkastus tehtäisiin kerran opiskelujen aikana. Hammashoitokäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneillä.

Toimialarehtorit ja koulutuspäälliköt

Luksiassa on kolme toimialarehtoria, joilla jokaisella on vastuualueellaan useampia opintoaloja. Toisaalta heidän vastuulleen on sälytetty myös kampuskohtainen vastuu. Niinpä toimialarehtorit tavoittaa Lohjalla Nummentieltä ja Toivonkadulta sekä Nummelasta. Toimialarehtori vastaa muun muassa opetussuunnitelmista, työelämäyhteistyöstä ja järjestyssäännöistä. Hän tekee opiskelijoita koskevia päätöksiä. Hänen puoleensa voi kääntyä asioissa, joita muut tahot eivät ole voineet selvittää.

Koulutuspäällikkö toimii opintoalan opettajien esimiehenä. Koulutuspäällikköön voit olla yhteydessä esim. työjärjestyksiin liittyvissä asioissa.

päivitetty 16.6.2020